ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1.ALGEMEEN

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ISLA BOHEMIA HANDMADE en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ISLA BOHEMIA HANDMADE en consument. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van ISLA BOHEMIA HANDMADE: www.islabohemiahandmade.com onder "Store Policy (Algemene Voorwaarden)“.  Aanvullingen op, of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk door ISLA BOHEMIA HANDMADE zijn aanvaard. Aan deze overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden.

1.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Bij het accepteren van een aanbieding en/of plaatsen van een bestelling geeft aan dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

 

2. LEVERING

 

2.1 ISLA BOHEMIA HANDMADE streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 1-2 weken na ontvangst van betaling te bezorgen binnen Nederland. Mochten zich onvoorziene situaties voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk te bezorging aangeboden. ISLA BOHEMIA HANDMADE zal u hiervan op de hoogte stellen  per e-mail. 

2.2 ISLA BOHEMIA HANDMADE betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden via e-mail. De levering zal dan eventueel op kosten van ISLA BOHEMIA HANDMADE worden bezorgd.

2.3 In het kader van de regels van de koop op afstand zal ISLA BOHEMIA HANDMADE bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat materiaal niet meer leverbaar is, of er is om andere redenen vertraging), dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.4 In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

3. ZICHTTERMIJN / HERROEPINGSRECHT

 

3.1 ISLA BOHEMIA HANDMADE doet er alles aan om u een goed product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden met (een deel van) uw bestelling dan kunt u de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan ISLA BOHEMIA HANDMADE heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

 

3.2 Indien de geleverde zaken niet tijdig zijn geretourneerd bij ISLA BOHEMIA HANDMADE dient de afnemer te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires/labeling en bijbehorende geleverde goederen) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt ISLA BOHEMIA HANDMADE er zorg voor dat binnen 21 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag wordt teruggestort. Hierbij geldt dat de kosten voor retourzendingen voor de rekening van de afnemer komen. 

 

4. GEGEVENSBEHEER

 

4.1 ISLA BOHEMIA HANDMADE respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. ISLA BOHEMIA HANDMADE houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

4.2 ISLA BOHEMIA HANDMADE maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

5. GARANTIE

 

5.1 ISLA BOHEMIA HANDMADE garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

 

5.2 De garantietermijn van ISLA BOHEMIA HANDMADE komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.  ISLA BOHEMIA HANDMADE is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

 

5.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan ISLA BOHEMIA HANDMADE) deze gebreken onmiddellijk te melden door een email te sturen naar info@islabohemiahandmade.com. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 werkdagen na levering schriftelijk te worden gemeld.

 

5.4 Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

 

5.5 Indien klachten van de afnemer door ISLA BOHEMIA HANDMADE gegrond worden bevonden, zal ISLA BOHEMIA HANDMADE naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen.

Iedere aansprakelijkheid van ISLA BOHEMIA HANDMADE voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 

5.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens ISLA BOHEMIA HANDMADE in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ISLA BOHEMIA HANDMADE en/of gebruiksaanwijzing/wasvoorschriften op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

6. AANBIEDINGEN

 

6.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

6.2 Aanbiedingen van ISLA BOHEMIA HANDMADE gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

6.3 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

7. OVEREENKOMST

 

7.1 Een overeenkomst tussen ISLA BOHEMIA HANDMADE en een klant komt tot stand nadat een bestelling door ISLA BOHEMIA HANDMADE op haalbaarheid is beoordeeld. Dit is voornamelijk van toepassing op “custom order” bestelling. Na het plaatsen van de bestelling zal ISLA BOHEMIA HANDMADE trachten om binnen 2-5 werkdagen contact op te nemen met klant om de “custom order” bestelling te bespreken.

7.2 ISLA BOHEMIA HANDMADE behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

 

8. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

 

8.1 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. ISLA BOHEMIA HANDMADE kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 

 

9. OVERMACHT

 

9.1 ISLA BOHEMIA HANDMADE is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ISLA BOHEMIA HANDMADE alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3 ISLA BOHEMIA HANDMADE behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ISLA BOHEMIA HANDMADE gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

10. AANSPRAKELIJKHEID

 

10.1 Iedere aansprakelijkheid van ISLA BOHEMIA HANDMADE, van het personeel en de producten van ISLA BOHEMIA HANDMADE voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. ISLA BOHEMIA HANDMADE is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt

10.2  ISLA BOHEMIA HANDMADE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van ISLA BOHEMIA HANDMADE.

 

11. KLACHTENREGELING

 

11.1 ISLA BOHEMIA HANDMADE beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ISLA BOHEMIA HANDMADE.

11.3 Bij ISLA BOHEMIA HANDMADE ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ISLA BOHEMIA HANDMADE binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.4 De consument dient ISLA BOHEMIA HANDMADE in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

12. GESCHILLEN

 

12.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.